Kế hoạch Giáo dục tháng 9/2021, kết nối với Phụ huynh cùng dạy trẻ trong hững ngày nghỉ phòng dịch Covid-19.