Trường Mầm Non 1-6 hướng dẫn PHHS đăng ký + tra cứu kết quả tuyển sinh trực tuyến năm học 2022-2023 qua hệ thống tuyển sinh đầu cấp Hà Nội.

Trường Mầm Non 1-6 hướng dẫn PHHS đăng ký + tra cứu kết quả tuyển sinh trực tuyến năm học 2022-2023 qua hệ thống tuyển sinh đầu cấp Hà Nội.

Cổng thông tin điện tử đăng ký tuyển sinh đầu cấp tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh (PHHS) đăng ký tuyển sinh cho con em mình để tăng tính minh bạch trong công tác tuyển sinh đầu cấp.