Trường Mầm Non 1-6 đón đoàn kiểm tra của Quận về việc tổ chức phiên giải trình thực hiện các qui định của  pháp luật về  an toàn thực phẩm tại trường học.

Trường Mầm Non 1-6 đón đoàn kiểm tra của Quận về việc tổ chức phiên giải trình thực hiện các qui định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại trường học.

Trường Mầm Non 1-6 đón đoàn kiểm tra của Quận về việc tổ chức phiên giải trình thực hiện các qui định của  pháp luật về  an toàn thực phẩm tại trường học trên địa bàn quận.